Sociální služby - Sociálně terapeutické dílny

 

logo EU a Kraje Vysočina

 

 

Od ledna 2019 je tato služba podpořena z Evropského sociálního fondu Evropské unie v Operačním programu Zaměstnanost, jako součást projektu: "Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt VI".

Poslání služby je

poskytovat lidem, jimž je určena, takovou podporu, aby svou činností byli užiteční druhým lidem, aby získávali a rozvíjeli své dovednosti nezbytné k pracovnímu uplatnění na trhu práce, a aby toto pracovní uplatnění získali nebo je rozšířili.

Služba je určena

1. lidem ve věku 19 – 65 let

2. s mentálním postižením

3. kteří nemají vhodné pracovní uplatnění na trhu práce nebo je nemají v běžném rozsahu,

4. a to v důsledku nedostatku sebeobslužných, sociálních a pracovních dovedností nezbytných k získání a udržení si vhodného pracovního místa.

Služba není určena lidem

 1. lidem, kteří svým chováním ohrožují sebe nebo své okolí (agresivita, infekční onemocnění, závislost na návykových látkách),
 2. se stařeckou demencí, s Alzheimerovou nemocí, s Parkinsonovou nemocí.

Cílem služby je,

 1. aby tito lidé vykonávali činnost odpovídající jejich předpokladům, jejímž výsledkem je hodnota pro druhé,
 2. aby zvýšili úroveň svých sebe obslužných, sociálních a pracovních dovedností nezbytných k získání a udržení si vhodného pracovního místa,
 3. aby získali vhodné pracovní uplatnění na trhu práce nebo je měli ve větším rozsahu.

Zásady poskytování služby

 • Zachování lidské důstojnosti: Pracovníci služby respektují osobnost každého uživatele, podporují jej v naplňování jeho lidských práv a svobod.

 • Individuální přístup: Pracovníci uplatňují individuální přístup ke každému uživateli, služba je uživateli poskytována na základě dohodnutých osobních cílů a plánů, které jsou pravidelně hodnoceny a přizpůsobovány aktuální situaci a potřebám. Dochází k individualizaci podpory, aktivizace a komunikace, k respektování individuálních návyků a zvyklostí.

 • Podpora zodpovědnosti za svůj život a aktivního přístupu k řešení své situace: Pracovnícipodporují uživatele v uplatňování vlastní vůle a respektují rozhodnutí uživatele, který má možnost rozhodovat o svém životním stylu, být zodpovědný za svůj život a svá rozhodnutí a vyjadřovat své potřeby a přání, to vše v rámci mezí, které obecně platí pro celou společnost.

 • Podpora samostatnosti: Během poskytování služby se pracovníci snaží vycházet z toho, co uživatel ještě zvládá sám nebo co by ještě mohl zvládnout sám. Nedochází k cílenému „přepečovávání“.

 • Podpora udržení vztahů s rodinou a dalšími blízkými lidmi: Při poskytování služby se snaží pracovníci v rámci možností spolupracovat s rodinou.

 • Podpora vytváření vztahů s okolím a veřejností: Pracovníci podporují uživatele v těchto vztazích návštěvou kulturních akcí nebo organizací vlastních akcí pro veřejnost.

 • Podpora nezávislosti na službě: Při poskytování služby bereme v úvahu dovednosti a schopnosti uživatele, snažíme se o jeho osobní rozvoj a budujeme nezávislost na službě. Pracovníci vedou uživatele k využívání zdrojů mimo službu (cestování hromadnou dopravou, nakupování v obchodech a využívání veřejných služeb). Cíleně pracujeme na přechodu uživatelů do bydlení v domácnosti s menší podporou.

 • Přistupování k uživatelům jako k rovnocenným partnerům: Pracovníci nevystupují vůči uživatelům v nadřazené ani podřazené pozici.

Veřejný závazek je vždy formulován jako celek.

Časová a místní dostupnost služby

STD jsou poskytovány na adrese komunity Benediktus z.s , Modletín 7, Rušinov, 583 01 Chotěboř. Adresa keramické dílny je Klášterní 60, 583 01 Chotěboř.

Služba je poskytována od pondělí do pátku: 8:30 – 11:30,  12:30 – 15:30

Kapacita služby

V jednu chvíli je možno poskytovat službu 6 uživatelům.

Úhrada za službu

Úkony v rámci základních činností jsou poskytovány zdarma s výjimkou zajištění oběda, které je hrazeno dle platného ceníku.

Doprava do zařízení je poskytována za úhradu dle platného ceníku.