Sociální služby - Sociálně terapeutické dílny

logo EU a Kraje Vysočina

 

 

Od ledna 2019 je tato služba podpořena z Evropského sociálního fondu Evropské unie v Operačním programu Zaměstnanost, jako součást projektu: "Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt VI".

Poslání sociálně terapeutických dílen

Posláním sociálně terapeutických dílen o. s. Benediktus je rozvoj pracovních dovedností a návyků u lidí s mentálním a kombinovaným postižením tak, aby se stali lépe uplatnitelní alespoň na chráněném trhu práce a zvýšili tak kapacitu vlastními silami zlepšovat svou životní úroveň.

Cíle

Základním cílem služby je odstranění bariér a potíží, které zabraňují klientovi v uplatnění se na trhu práce.

Dílčí cíle služby

 • naučit klienty řemeslným dovednostem konkrétní dílny tak, aby po čase zvládali některé výrobky sami nebo z větší části sami
 • vést klienty k obecným pracovním návykům
  • včasný příchod do práce
  • organizace času v práci
  • dodržování a vyplnění pracovní doby
  • včasný příchod a omlouvání absencí
  • schopnost a ochota řídit se instrukcemi
 • za pomoci individuálního plánování zvyšovat samostatnost klientů nejen v práci, ale i v běžném životě
 • učit klienty právům a povinnostem, které v zaměstnání mají
 • vést klienty k zodpovědnému přístupu k práci, k tomu co dělám a jak to dělám
 • přes společné práce, úkoly a společné akce Benediktu rozvíjet jejich schopnost spolupráce a komunikace s ostatními
 • pomáhat klientům v uspokojování jejich potřeb a to i těch vyšších (sebeuplatnění, smysluplné činnosti, být užitečný a prospěšný pro ostatní)
 • zařazovat klienty do běžné společnosti – spolupráce s okolím, domlouvání prací pro okolní obce

Zásady, kterými se řídíme a ze kterých vycházíme

Při poskytování služeb se řídíme těmito zásadami a etickými principy. Obecně vycházíme  z křesťanských zásad a z Etického kodexu sociálních pracovníků České republiky.

 • při poskytování služby se řídíme přáním a potřebami klientů
 • vycházíme z toho, že každý člověk má své silné stránky, své poklady, které si nese v sobě a může je ostatním nabídnout, snažíme se je v našich klientech společně objevovat a posilovat, o svých klientech hovoříme jako o lidech jinak obdarovaných
 • snažíme se vytvářet společenství lidí, kteří spolu žijí a pracují bez ohledu na jejich zdravotní postižení či stav, všichni jsou rovnými partnery při vytváření tohoto společenství
 • pravidla a podobu poskytování služeb tvoříme společně, hlas našich klientů je důležitý
 • v Benediktu si všichni vzájemně tykáme a oslovujeme se křestními jmény
 • věnujeme velkou pozornost na dodržování práv klientů
 • snažíme se měnit předsudky a stereotypy v myšlení lidí (veřejnými akcemi, programy pro školy apod.)
 • velkou pozornost věnujeme zvyšování odbornosti a kvalifikaci pracovníků tak, aby to odpovídalo potřebám organizace, klientů, ale i samotných pracovníků, velkou pozornost věnujeme osobnímu rozvoji
 • dbáme na celkový rozvoj klientů – osobnostní, sociální i pracovní

Místní a časová dostupnost služby

Služba se poskytuje v komunitním centru o. s. Benediktus v Modletíně (Modletín 7, Chotěboř), kde jsou soustředěny dílny, po dohodě je možné ji poskytovat i na jiném místě, ve čtvrtek se 2 klientům poskytuje v Chotěboři v keramické dílně
Služba se poskytuje ve všední dny. Po dohodě ji lze poskytnout i jindy
Časově se řídí Denním rozpisem dílen a dohodou mezi klientem a Poskytovatelem. Denní rozpis je na nástěnce na Modletíně.
Obecně Po – Čt 9 – 16,30, Pá 9 – 15,30

Cílová skupina

lidé s lehkým až středním mentálním postižením ve věku od 16 let do důchodového věku
předpokládá se dispozice k dalšímu růstu a k dosažení alespoň určité pracovní samostatnosti – tento předpoklad se zvažuje při jednání se zájemcem o službu
možná kombinace s tělesným nebo smyslovým postižením, pokud to neznemožňuje práci v dílnách
kapacita 7 klientů

S ohledem na typ našeho zařízení není možné poskytnout službu těmto lidem:

 • osoby s duševní poruchou nebo nemocí

 • osoby plně závislé na péči druhého člověka

 • osoby s kombinovaným tělesným postižením, kteří se pohybují pouze na invalidním vozíku

 • osoby s nezvladatelnou agresivitou

 • osoby s nemocemi stáří

Stručná charakteristika služby

Sociálně terapeutické dílny nabízí lidem s postižením práci v tkalcovské dílně a dílně údržbové. V tkalcovské dílně se učí vyrábět výrobky z ovčí vlny na ručních tkalcovských stavech, jako jsou tašky, koberce, obaly na mobily atd. Dílna údržbová zahrnuje větší množství různých aktivit v péči o areál budovaného komunitního centra. Lidé s postižením se zde podílejí na údržbě zahrady, sadu, pomáhají při drobných stavebních pracech, při přípravě dřeva na topení, v zimě pomáhají odklízet sníh apod. V této dílně se také učí pracovat se dřevem. V budoucnu by měla přibýt pekárna a dílna na zpracování ovoce, takže nabídka aktivit bude mnohem pestřejší.
Práce začíná společným ranním úvodem s poradou, kde se každý dozví svůj pracovní úkol na daný den.
Na sociální službu navazuje tvorba pracovních míst v našich dílnách. Proto je každý z klientů pečlivě hodnocen a na základě tohoto hodnocení je mu ve stanovený čas nabídnuta práce.
Dílny ovšem nejsou jen pracovištěm, ale také místem, kde se snažíme budovat vztahy mezi lidmi s postižením i jejich asistenty. Lidé s postižením se mohou podílet na budování společenství a mohou se účastnit i dalších aktivit Benediktu (vystupování se skupinou BeneBend, divadelní představení atd.).
Výstupem práce v dílnách jsou hotové výrobky, které jdou na prodej na různých prodejních akcích. Podle možností do těchto prodejních akcí zařazujeme i lidi s postižením.