Sociální služby - Centrum denních služeb

Poslání centra denních služeb

Posláním centra denních služeb je rozvoj člověka s lehkým a středně mentálním postižením, včetně kombinace s tělesným a zrakovým postižením. Služba klade důraz na využívání přirozených možností a schopností těchto lidí a jejich zapojení do běžného života společnosti. Umožňujeme tak lidem s postižením osamostatňovat se a dosáhnout co největšího rozvoje v kolektivu mladých lidí. Těmto lidem dáváme příležitost podílet se na budování společenství, ve kterém mohou pracovat i žít.

Cíle

-  trvalá péče o osoby s lehkým a středním mentálním postižením, včetně kombinace s tělesným a zrakovým postižením

-  vybudování komunity s lidmi s mentálním postižením

-  zlepšení povědomí o lidech s postižením a dosažení toho, aby služba byla přijímána lidmi v okolí (organizace kulturních akcí pro širokou veřejnost)

- nabídnout lidem s postižením v oblasti Chotěbořska a Železných hor možnost rozvinout svůj  potenciál a plnohodnotně prožívat svůj život

 Cílová skupina

 Osoby s lehkým a středně mentálním postižením, včetně kombinace s tělesným a zrakovým postižením.

Věkové vymezení:

16-80 let

Zásady poskytování služby

-  klademe důraz na individuální přístup k lidem s postižením ( individuální plán s osobním  cílem)

-  rozvíjíme potenciál člověka s postižením, podporujeme jeho individualitu i jeho začlenění do skupiny

-  spolupracujeme s rodinou klienta bez ohledu na jejich původ, etnickou příslušnost, rasu, či náboženské a politické přesvědčení

-  podporujeme rozvoj soustředění, empatie, estetického cítění,praktického myšlení v běžných vztazích a situacích

-  klademe důraz na spolupráci s veřejností (workcampy pro mladé lidi, slavnosti, besedy, koncerty)

-  formujeme dobrovolníky a mladé lidi a zapojujeme je do budování komunity pro lidi s postižením

-  dbáme na zvyšování odbornosti a kvalifikace pracovníků s důrazem na osobní kvalitu osobnosti

Popis služby

Základní činnosti v rozsahu úkonů specifikovaných ve smlouvě s klientem:

a)      pomoc při  osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

b)  poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy

c)  výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

d)  zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

e)  sociálně terapeutické činnosti

f)   pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

      Pomoc v sociálně-právních otázkách můžeme poskytnout jen v běžných záležitostech, ve složitějších otázkách zprostředkujeme řešení odbornou službou. 

V rámci centra denních služeb je klientům nabízena činnost v řemeslné, kulturní a výtvarné dílně, kde klienti získávají pracovní a kulturní dovednosti. Dílny jsou místem společné práce, tvořivé činnosti, terapie a místem intenzivních vztahů asistentů a lidí s postižením. Klienti se v dílnách učí batikovat, česat vlnu, plstit, fimovat atd. V hudební dílně hrají na různé nástroje, zpívají a tančí v kapele BeneBend. Klienti se také rozvíjejí v získávání pracovních návyků při  tréninkových činnostech jako je vaření, stolování, nakupování, úklid, sebeobsluha. Pracují na zahradě a starají se o drobná domácí zvířata. Aktivně se také podílejí na budování komunity na Modletíně a zapojují se do příprav a realizace kulturních akcí pro veřejnost.

S ohledem na typ našeho zařízení není možné v rámci CDS poskytnout službu těmto lidem:

  • duševně nemocným
  • lidem, kteří z důvodu svého zdravotního stavu ohrožují sebe a okolí (agresivita, infekční onemocnění, vliv návykových látek)
  • lidé s nemocemi stáří (stařecká demence, Alzheimerova nemoc, Parkinsonova nemoc)

Místní a časová dostupnost:

Služba je poskytována na adrese sídla Benediktus z.s, Klášterní 60, 583 01 Chotěboř nebo v Modletíně. Dle potřeby a dohody i na jiném místě. Časový rozsah: Po – Pá od 8 hodin do 16:30 hodin.