Sociální služby - Centrum denních služeb

Posláním služby je

 poskytovat lidem, jimž je určena, takovou podporu, aby co nejvíce rozvíjeli svoje schopnosti a dovednosti a zapojili se do běžného života společnosti.

Služba je určena

 1. lidem ve věku 16– 80 let
 2. s lehkým nebo středně těžkým mentálním postižením
 3. jejichž schopnosti a dovednosti nedovolují, aby žili běžným způsobem života bez dlouhodobé pomoci jiného člověka.

A potřebují podporu v některé nebo v některých z těchto oblastí:

 • péče o své tělo,
 • stravování přiměřené svému věku,
 • rozvíjení dovedností
 • navštěvování služby, které využívají ostatní lidé (kadeřník, návštěva kavárny aj)
 • vycházet s druhými lidmi
 • upevňovat svoje vztahy s rodinou
 • vyřizovat osobní záležitosti na úřadech

Služba není určena lidem

 1. lidem, kteří svým chováním ohrožují sebe nebo své okolí (agresivita, infekční onemocnění, závislost na návykových látkách),
 2. se stařeckou demencí, s Alzheimerovou nemocí, s Parkinsonovou nemocí.

Cílem služby je,

aby tito lidé zvýšili úroveň svých sebe obslužných, sociálních dovedností, které jim pomohou zařadit se do běžného života společnosti.

Zásady poskytování služby:

 • Zachování lidské důstojnosti: Pracovníci služby respektují osobnost každého uživatele, podporují jej v naplňování jeho lidských práv a svobod.

 • Individuální přístup: Pracovníci uplatňují individuální přístup ke každému uživateli, služba je uživateli poskytována na základě dohodnutých osobních cílů a plánů, které jsou pravidelně hodnoceny a přizpůsobovány aktuální situaci a potřebám. Dochází k individualizaci podpory, aktivizace a komunikace, k respektování individuálních návyků a zvyklostí.
 • Podpora zodpovědnosti za svůj život a aktivního přístupu k řešení své situace: Pracovnícipodporují uživatele v uplatňování vlastní vůle a respektují rozhodnutí uživatele, který má možnost rozhodovat o svém životním stylu, být zodpovědný za svůj život a svá rozhodnutí a vyjadřovat své potřeby a přání, to vše v rámci mezí, které obecně platí pro celou společnost.

 • Podpora samostatnosti: Během poskytování služby se pracovníci snaží vycházet z toho, co uživatel ještě zvládá sám nebo co by ještě mohl zvládnout sám. Nedochází k cílenému „přepečovávání“.

 • Podpora udržení vztahů s rodinou a dalšími blízkými lidmi: Při poskytování služby se snaží pracovníci v rámci možností spolupracovat s rodinou.

 • Podpora vytváření vztahů s okolím a veřejností: Pracovníci podporují uživatele v těchto vztazích návštěvou kulturních akcí nebo organizací vlastních akcí pro veřejnost.

 • Podpora nezávislosti na službě: Při poskytování služby bereme v úvahu dovednosti a schopnosti uživatele, snažíme se o jeho osobní rozvoj a budujeme nezávislost na službě. Pracovníci vedou uživatele k využívání zdrojů mimo službu (cestování hromadnou dopravou, nakupování v obchodech a využívání veřejných služeb). Cíleně pracujeme na přechodu uživatelů do bydlení v domácnosti s menší podporou.

 • Přistupování k uživatelům jako k rovnocenným partnerům: Pracovníci nevystupují vůči uživatelům v nadřazené ani podřazené pozici.
 • Veřejný závazek musí být vždy uváděn jako celek.

Časová a místní dostupnost služby

Služba jsou poskytována na adrese komunity Benediktus z.s , Klášterní 60, 583 01 Chotěboř a v komunitním centru Modletín 7, Rušinov, 583 01 Chotěboř.

Služba je poskytována od pondělí do pátku: 8:00 – 16:30

 

Kapacita služby

V jednu chvíli je možno poskytovat službu 8 uživatelům.