Chráněné bydlení

Poslání služby

Posláním služby je poskytovat lidem z cílové skupiny takovou podporu, aby měli naplněné svoje potřeby srovnatelné se svými vrstevníky bez znevýhodnění a aby zvýšili úroveň své samostatnosti, a to zejména v oblasti bydlení a péče o sebe.

Služba je určena lidem:

Ve věku 19 – 80 let (se zahájením služby do 50 let)

S lehkým nebo středně těžkým mentálním postižením (případně v kombinaci s jiným typem postižení)

Kteří v důsledku svých schopností nebo dovedností bez dlouhodobé pomoci jiného člověka nemohou žít běžným způsobem života v těchto dvou oblastech:

 • Bydlení a péče o domácnost
 • Péče o vlastní osobu v oblasti hygieny, pohybu a stravování

Případně v některé nebo v některých z těchto oblastí:

 • Péče o své zdraví
 • Zaměstnání nebo příprava na ně
 • Trávení volného času
 • Kontakty a vztahy s druhými lidmi
 • Hospodaření s vlastním majetkem a penězi
 • Vyřizování osobních záležitostí

Cílem služby je:

1)    Aby lidé s postižením:

 • měli vlastní bydlení a pečovali o svou domácnost
 • pečovali o vlastní osobu v oblasti hygieny, oblékání, pohybu a stravování
 • pečovali o své zdraví
 • měli zaměstnání nebo se na něj připravovali
 • trávili svůj volný čas dle svých zájmů
 • měli vztahy s druhými lidmi v komunitě i navenek
 • hospodařili s vlastním majetkem a s penězi
 • vyřizovali si osobní záležitosti

2)   Aby se zvýšila úroveň jejich dovedností k tomu potřebných

3)   Aby mohli bydlet v domácnosti s menší mírou podpory

Zásady poskytování služby:

 • Zachování lidské důstojnosti: Pracovníci služby respektují osobnost každého uživatele, podporují jej v naplňování jeho lidských práv a svobod.

 • Individuální přístup: Pracovníci uplatňují individuální přístup ke každému uživateli, služba je uživateli poskytována na základě dohodnutých osobních cílů a plánů, které jsou pravidelně hodnoceny a přizpůsobovány aktuální situaci a potřebám. Dochází k individualizaci podpory, aktivizace a komunikace, k respektování individuálních návyků a zvyklostí.

 • Podpora zodpovědnosti za svůj život a aktivního přístupu k řešení své situace: Pracovnícipodporují uživatele v uplatňování vlastní vůle a respektují rozhodnutí uživatele, který má možnost rozhodovat o svém životním stylu, být zodpovědný za svůj život a svá rozhodnutí a vyjadřovat své potřeby a přání, to vše v rámci mezí, které obecně platí pro celou společnost.

 • Podpora samostatnosti: Během poskytování služby se pracovníci snaží vycházet z toho, co uživatel ještě zvládá sám nebo co by ještě mohl zvládnout sám. Nedochází k cílenému „přepečovávání“.

 • Podpora udržení vztahů s rodinou a dalšími blízkými lidmi: Při poskytování služby se snaží pracovníci v rámci možností spolupracovat s rodinou.

 • Podpora vytváření vztahů s okolím a veřejností: Pracovníci podporují uživatele v těchto vztazích návštěvou kulturních akcí nebo organizací vlastních akcí pro veřejnost.

 • Podpora nezávislosti na službě: Při poskytování služby bereme v úvahu dovednosti a schopnosti uživatele, snažíme se o jeho osobní rozvoj a budujeme nezávislost na službě. Pracovníci vedou uživatele k využívání zdrojů mimo službu (cestování hromadnou dopravou, nakupování v obchodech a využívání veřejných služeb). Cíleně pracujeme na přechodu uživatelů do bydlení v domácnosti s menší podporou.

 • Přistupování k uživatelům jako k rovnocenným partnerům: Pracovníci nevystupují vůči uživatelům v nadřazené ani podřazené pozici.

Veřejný závazek je vždy formulován jako celek.

Adresa a rozsah poskytování služby:

Služba je poskytována na adrese: Modletín 7, Rušinov, 583 01 Chotěboř

Služba je poskytována nepřetržitě.

Kapacita zařízení:

Služba chráněné bydlení má kapacitu 6 uživatelů ve třech dvoulůžkových pokojích  v komunitním centru  Benediktus z.s. v obci Modletín 7 v Železných horách.

S ohledem na typ našeho zařízení není možné v rámci CHB poskytnout službu těmto lidem:

 • duševně nemocným
 • lidem, kteří z důvodu svého zdravotního stavu ohrožují sebe a okolí (agresivita, infekční onemocnění, vliv návykových látek)
 • lidé s nemocemi stáří (stařecká demence, Alzheimerova nemoc, Parkinsonova nemoc)
 • matce s dítětem