Kostel

Od roku 2008 máme od biskupství královéhradeckého pronajatý modletínský kostel za účelem jeho rekonstrukce. Podstatná část rekonstrukce proběhla v letech 2009 – 2010. V roce 2009 byly opraveny krovy, byla položena nová střešní krytina, včetně oplechování, nově nainstalovány okapy a svody. V roce 2010 se vyměnila sanktusníková věž, udělaly se nové stříšky nad sakristií a nad nartikem, bylo provedeno celkové odvlhčení paty zdiva kostela, včetně odvedení srážkových vod.

V roce 2024 bychom rádi udělali novou fasádu a opravu oken.

Fotografie z předchozí rekonstrukce:

 Kostel KOSTEL  

 

Rekonstrukce byla hrazena především z dotací SZIF (Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova) a Ministerstva kultury.

Na opravu kostela svaté Anny přispěli zejména tito dárci: obec Rušinov, obec Horní Bradlo, městys Libice nad Doubravou.

Ve veřejných sbírkách přispěli obyvatelé vesnic: Modletín, Hostětinky, Vratkov, Horní Bradlo, Lipka, Rušinov, Lány. Menšími dary přispěli i další dárci.

Na obnově kostela sv. Anny se podíleli:

zaměstnanci a dobrovolníci z Benediktu, Ing. Arch. Tomáš Koreček, Ing. Arch. Jan Hubáček (technická dokumentace, stavební dozor), Pavel Popek (stavební práce), Jaromír Leffler (tesařské práce), Inklez Havlíčkův Brod - Vratislav Turenič (dodavatelská firma)…

 

Kostel je pravidelně využíván k bohoslužbám. Duchovní správa je zajišťována z Chotěboře. Kostel využívá Benediktus pro duchovní aktivity a pro kulturní akce.

 

Fotky ze Svatoanenské poutě a Adventního koncertu:

 Svatoanenská pouťAdventní koncertAdventní koncert

Historie kostela Svaté Anny na Modletíně:

Na místě dnešního kostela byl od nepaměti tradován příběh o zázračném léčivém svatoanenském prameni. Na něm dle tradice vznikla již koncem středověku kaplička. V roce 1699 byla vystavěna dřevěná kaple, jako poděkování za uzdravení. V letech 1720-1721 na jejím místě byla vystavěna kaple zděná, jež je jádrem dnešního kostela. Podle tradice v Modletíně vytryskl zázračný pramen, který uzdravil mnoho lidí, voda z tohoto pramene byla používána i v modletínských lázních.

 

Z historie kostela zpracováno na základě SHP PhDr. Pavla Zahradníka a Ing. Arch. Jana Hubáčka

Na místě dnešního kostela byl od nepaměti tradován příběh o zázračném léčivém svatoanenském prameni. Na něm dle tradice vznikla již koncem středověku kaplička. V roce 1699 byla vystavěna dřevěná kaple. Kapli nechala postavit Adamína Hochberková jako poděkování za uzdravení z nemoci. Kaple se však brzy rozpadla. Na jejím místě pak byla v letech 1720 – 1721 vystavěna kaple zděná, jež je jádrem dnešního kostela. V této podobě kaple sloužila v době, kdy Modletín a Hostětinky zažívaly rozvoj lázní a následně i rozvoj sklářství. V průběhu 18. století byla kaple sv. Anny průběžně opravována. Josefínské církevní reformy vedly k tomu, že kaple byla povýšena na filiální kostel a byla zde zřízena duchovní správa s trvale usazeným kaplanem. Přelom 19. a 20. století vedl k většímu záměru přestavby vč. baptisteria a věže. Původní plán však nakonec byl zredukován na přestavbu sakristie a náhradou za dožilou dřevěnou předsíň byl vybudován zděný nartex. To vedlo i k přesunu kamenného erbu Schmiedelů ze Schmiedenu z pozice nad vstupem do kostela do soklu na severní straně nartiku – dle tradice nad místo vyvěrání zázračného pramene. Ten zmizel s přestavbou silnice a s hlubším zásahem do podloží. Tato přestavba z let 1910 – 1913 dala kostelu jeho dnešní podobu. Po dlouhých letech příprav byl ve 40. letech kostel opatřen novou krytinou z eternitových šablon. Patrně v téže době došlo k elektrifikaci kostela. V roce 1941- 42 byl akademickým malířem a mystikem R. Adámkem nově upraven interiér kostela a nartik nástěnnými a nástropními malbami, jež byly silně poškozeny neodbornou „opravou“ v 90. letech 20. století. Původní mobiliář, oltář a varhany v barokní podobě se nedochovaly – postupně došlo k výměně. Po roce 1990 byl kostel vykraden, řada soch a obrazů zmizela, boční oltáře byly poškozeny. Po smrti posledního stálého faráře P. Josefa Jahody v roce 1960 nemá farnost přímého duchovního správce a je v současnosti zajišťována děkanem chotěbořským. To vede k menší četnosti bohoslužeb a sníženému užívání kostela. Tento stav je spoluzaviněn totalitní politikou režimu v letech 1948 až 1989, jež měla dlouhodobý dopad na celkový stav života na vsi – snížení populace, ateizace, zhoršení ekonomiky drobných obcí,...

Přiložené soubory