PF 2018

"V tom se zjevila lidem Boží láska veliká, že Bůh poslal jednorozeného Syna na zem k nám."
Pokoj a radost a spoustu ozvěn tohoto velikého obdarování v celém příštím roce nám všem přeje Benediktus
PF 2018 z Benediktu