Granty a dotace

 

 

 

V současné době realizujeme projekt „Stavební úprava budovy pro terapeutické dílny“, který je spolufinancován Evropskou unií.

 Registrační číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_040/0002356

 

Popis projektu:

Předmětem projektu je stavební úprava a vybavení objektu bývalých lázní (tzv. „aperátu“) na Modletíně tak, aby mohl sloužit pro aktivity služby sociálně terapeutické dílny pro naše klienty, tedy pro lidi s mentálním, případně kombinovaným postižením.

Cíle projektu:

- stavebně upravit a vybavit objekt bývalých lázní, který nyní slouží jako sklad, aby mohl sloužit jako dílna pro klienty sociálně terapeutických dílen (zejména výroba z přírodnin a dřeva, sociálně terapeutické aktivity údržbové dílny pro údržbu vlastního centra služeb v Modletíně i pro veřejnost)

- zkvalitnit poskytování sociální služby sociálně terapeutické dílny, které vzniknou nové prostory

- zefektivnit práci s klienty v sociálně terapeutické dílně, zejména díky k tomu upraveným prostorám a vybavení (vlastní pracovní stůl pro klienta, uložení vlastního nářadí, prostor pro uložení rozdělané práce, ...)

- zvýšit kapacitu služby sociálně terapeutických dílen o 1 uživatele

Výsledky projektu:

Díky projektu budou mít uživatelé významně zlepšené podmínky pro trénink pracovních aktivit, zejména budou mít vlastní pracovní prostor, který nemusí sdílet s ostatními a učí se organizovat si ho sami, tj. ukládání a dohled nad vlastním nářadím, přehled o rozpracované práci, úklid a bezpečnost vlastního pracoviště. Tím budou moci lépe trénovat své pracovní a sociální schopnosti, které by mohli uplatnit na trhu práce.

Díky projektu bude také zlepšeno všeobecné povědomí o lidech s postižením a ukázáno, že tito lidé jsou schopni vytvářet hodnoty pro společnost. V našich dílnách mohou vytvářet kvalitní výrobky s užitnou hodnotou. Jedna z aktivit sociálně terapeutické dílny je údržbová parta, kde se klienti podílí na údržbových zakázkách pro veřejnost, tím přirozeně dochází k jejich socializaci a odbourávání předsudků veřejnosti. Díky projektu bude možné přijmout další uživatele údržbové party a tím přispět k jejich přirozenému zapojování do společnosti.

 ____________________________________________________________________________________________________________________

 

Státní rozpočet české republiky

Na zajištění našich sociálních služeb využíváme dotace ze státního rozpočtu prostřednictvím Kraje Vysočina.


Podpořil Kraj Vysočina  Kraj Vysočina

Naše sociální služby jsou podpořeny také z rozpočtu Kraje Vysočina.


logo EU a Kraje Vysočina  Evropský sociální fond

Od června 2016 do prosince 2018 je služba sociálně terapeutických dílen podpořena z Evropského sociálního fondu Evropské unie v Operačním programu Zaměstnanost, jako součást projektu: "Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt IV".


logo Fondu Vysočiny Fond Vysočiny

V rámcí programu Regionální kultura 2013 jsme ziskali finanční prostředky na projekt "Tradiční pečení chleba na Modletíně" v rámci Svatováclavských slavností.


ČSOB logoMenší komunitní granty z ČSOB a Era fondu

Finanční dar ČSOB v roce 2011 byl použit na stavbu roubenky, chráněné dílny sušírny a moštárny pro zpracování ovoce a bylinek z našeho sadu a zahrady a ovoce zahrádkářů z okolí.

Díky podpoře projektu "Obnova tradiční pekárny na Modletíně" z ČSOB a Era fondu v roce 2012 jsme mohli udělat další krok při rekonstrukci tradiční pekárny, která bude sloužit jako chráněná pekařská dílna včetně ukázkových a výukových programů tradičího řemesla pro veřejnost a školy. Postavena byla tradiční pec na dřevo a proběhla částečná rekonstrukce budovy.


Společný regionílní operáční program

V roce 2005 – 2007 jsme získali podporu z opatření SROP 3.1., díky němuž mohl proběhnout projekt„Integrační a komunitní centrum pro sociálně znevýhodněné občany mikroregionu Podoubraví“– rekonstrukce našeho Domku.
Od května 2007 sídlíme v novém Domě, kde je sídlo sdružení, řemeslná dílna, rehabilitační stůl, místnost pro setkávání, cvičná kuchyň, kaple.

Od ledna 2007 do června 2008 jsme získali podporu z opatření 3.2. SROP na projekt SROP„Integrace sociálně znevýhodněných občanů mikroregionu Podoubraví“–...podrobnosti zde.


Nadace rozvoje občanské společnosti

Nadace nám díky svému programu překlenovací pomoci „3P“ pomohla s předfinancováním I. a II. fáze obnovy kostela sv. Anny na Modletíně.


 Kraj Vysočina


Město Chotěboř


Nadace Partnerství

Za finanční podpory Nadace Partnerství jsme zakoupili a následně na Modletíně zasadili 41 ovocných stromků a 2 lípy. Díky ovocným stromkům chceme obnovit starý ovocný sad přilehlý k budově bývalé fary na Modletíně, kde budujeme komunitní dům pro setkávání lidí zdravých s lidmi s postižením.

Plody ze stromků budeme využívat v dílně na zpracování ovoce, kde ho budeme sušit, vyrábět marmelády a džemy a moštovat. Zároveň se v rámci zahradní dílny budeme o sad starat - ...fotodokumentace.


Státní zemědělský intervenční fond

V roce 2009 jsme za pomoci finančních prostředků od Státního zemědělského intervenčního fondu z programu rozvoje venkova ČR na období 2007 – 2013, Opatření III.2.2 Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova, 5. kolo zrealizovali projekt„Obnova kostela sv. Anny na Modletíně – I. fáze“. V rámci této fáze jsme opravili střechu a vyrobili informační desku.

V roce 2010 v opravách kostela sv. Anny pokračujeme a to projektem„Obnova kostela sv. Anny na Modletíně – II. fáze“. V této fázi opravíme sanktusníkovou věž, střechu sakristie a nartiku a provedeme vnější odvhlčení paty zdiva kostela. Na tyto opravy jsme opět získali finanční prostředky od Státního zemědělského intervenčního fondu z programu rozvoje venkova ČR na období 2007 – 2013, Opatření III.2.2. Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova, 8. kolo...fotodokumentace.


Ministerstvo kultury

V roce 2010 jsme od Ministerstva kultury získali v rámci Havarijního programu finanční prostředky na projekt„Obnova kostela sv. Anny na Modletíně – II. fáze – oprava sanktusníkové věžičky“...fotodokumentace.

V roce 2012 je realizován projekt „BeneBendTůr – koncerty kapely lidí s mentálním postižením, který finančně podpořilo Ministerstvo kultury v rámci podpory aktivit zdravotně postižených občanů a seniorů. V rámci projektu probíhají jednotlivá vystoupení kapely, ať už jako samostatné koncerty nebo v rámci jiných akcí. Podrobnosti najdete v aktualitách.


Ministerstvo pro místní rozvoj

Na rok 2010 jsme z dotačního programu podpory nestátních neziskových organizací získali finanční prostředky na projekt„Obnova svatoanenského poutního místa společně s lidmi s postižením“.


Era prostřednictvím nadace Via

V roce 2011 jsme realizovali projekt„Obnova Svatoanenské zahrady na Modletíně – tradiční sušírna ovoce“. Tento projekt podpořila Era prostřednictvím nadace VIA. V rámci tohoto projektu probíhala obnova farní zahrady a stavba tradiční roubené sušírny ovoce na Modletíně.